Medlemskab

Du kan blive medlem af FDF Roskilde, hvis du er minimum 5 år.

Et medlemskab indebærer at der skal betales kontingent. Kontingentindtægten deles med Landsforbundet FDF, idet de understøtter vores arbejde med udgivelse af lederinformation, -uddannelse, blade og publikationer, administration m.m. Den resterende kontingentindtægt dækker delvis vores udgifter for at kunne afholde vores ugentlige møder og skabe de fysiske rammer.
PR. 1/6 2017 er kontingentsatsen 250 kr. pr. kvt. for 5 – 17 årige og 150 kr. pr. kvt. for 18+ årige. I kontingentet er indeholdt at man hvert år modtager en sangbog (March & Lejr). Sangbogen udleveres af lederne, når indmeldelsen afleveres.

For deltagelse i weekendture, sommerlejr og evt. dagsarrangementer opkræves der særskilt deltagerbetaling. Vær opmærksom på at det lave kontingent kun kan bibeholdes, såfremt forældre bakker op omkring salg af Lillebror lotteriet i foråret, FDFs Landslotteri i efteråret samt indtægtsgivende arrangementer ved at sælge juletræer og hjælpe på Roskilde Festivalen.

Indmeldelse skal ske skriftligt på en særlig indmeldelsesblanket. Udmeldelse skal ligeledes ske skriftligt enten pr. brev til kassereren eller pr. mail til

Hvis en familie i en kortere eller længere periode må leve af dagpenge og/eller kontanthjælp, har vi mulighed for at nedsætte kontingentbetalingen. Det samme gælder for deltagerbetalingen i forbindelse med sommerlejr. Nærmere information herom fås hos kassereren.