Medlemskab

Du kan blive medlem af FDF Roskilde, hvis du er minimum 5 år.


Et medlemskab indebærer at der skal betales kontingent. Kontingentindtægten deles med Landsforbundet FDF, idet de understøtter vores arbejde med udgivelse af lederinformation, -uddannelse, blade og publikationer, administration m.m. Den resterende kontingentindtægt dækker delvis vores udgifter for at kunne afholde vores ugentlige møder og skabe de fysiske rammer.


Kontingentsatsen 250 kr. pr. kvt. for 5 – 17 årige og 150 kr. pr. kvt. for 18+ årige. Ved indmeldelse betales der 100 kr. som start kontingent. I kontingentet er indeholdt at man hvert år modtager en sangbog (March & Lejr). Sangbogen udleveres af lederne, når indmeldelsen afleveres.


For deltagelse i weekendture, sommerlejr og evt. dagsarrangementer opkræves der særskilt deltagerbetaling. Vær opmærksom på at det lave kontingent kun kan bibeholdes, såfremt forældre bakker op omkring salg af FDFs Landslotteri i efteråret samt indtægtsgivende arrangementer ved at sælge juletræer og hjælpe på Roskilde Festivalen.


Indmeldelse skal ske skriftligt på en særlig indmeldelseblanket. Udmeldelse skal ligeledes ske skriftligt til kredsledelsen pr. mail til .


Inddelingen sker efter alderen pr. 31/12 året før. Eksempelvis vil alle der er fyldt 5 eller 6 år pr 31/12 være puslinge i den efterfølgende sæson. Sæsonen følger skoleåret.


Hvis en familie i en kortere eller længere periode må leve af dagpenge og/eller kontanthjælp, har vi mulighed for at nedsætte kontingentbetalingen. Det samme gælder for deltagerbetalingen i forbindelse med sommerlejr. Nærmere information herom fås hos kassereren.